Het Baken

Bewindvoering & Dienstverlening

Rust en Stabilisatie in uw financiële situatie

Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • meerderjarige mensen met problematische schulden
  • mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking
  • een psychiatrische aandoening
  • verslaafden
  • dementerende ouderen
  • mensen die ernstig ziek zijn
  • mensen die hun financiële zaken niet meer overzien
  • om een andere reden, tijdelijk of blijvend hun financiën niet kunnen beheren.

Dit moet soms beargumenteerd worden door een verklaring van een arts/psychiater of blijken uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie.

Bewindvoering is een wettelijke beschermingsmaatregel voor de bescherming van meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn voor hun eigen administratie en financiën te zorgen. Het beschermt mensen tegen misbruik door anderen en tegen eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De bewindvoerder heeft de taak de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.

Als er door u of door anderen geconstateerd wordt dat de financiën een probleem worden, kunt u contact met ons opnemen. Samen wordt dan bekeken wat voor uw situatie de beste oplossing is. Als beschermingsbewind de beste oplossing is, kan een onderbewindstelling (beschermingsbewind) aangevraagd worden bij de Kantonrechter. Door professioneel beheer van de financiën kunnen conflicten in familiaire kring en misbruik door anderen vervolgens worden voorkomen. Als een persoon onder bewind is gesteld, draagt de persoon niet meer zelf de verantwoordelijkheid en zorg voor de eigen administratie en financiën. Hiervoor wordt Het Baken tot bewindvoerder benoemd door de Kantonrechter. De Kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om verantwoording af te leggen. De bewindvoerder en de Kantonrechter dragen er uiteindelijk gezamenlijk zorg voor dat de financiën van de cliënt op verantwoorde wijze worden beheerd.

Het Baken kan u ondersteunen bij het aanvragen van schuldhulpverlening maar is niet verantwoordelijk voor het oplossen van uw schulden. Er zal bij grote en problematische schulden altijd een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

Bij de Kantonrechter wordt een verzoek tot onderbewindstelling ingediend. Nadat het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend en de kosten hiervoor - de zogenaamde griffierechten - door u zijn betaald, beoordeelt de Kantonrechter of onderbewindstelling de juiste maatregel is.

De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de Kantonrechter. Het beschermingsbewind wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken over alle goederen.

Het beschermingsbewind kan door uzelf, uw partner / levensgezel, familie, voogd of door de Officier van Justitie worden aangevraagd. Voor de juiste formulieren of voor ondersteuning kunt u contact met ons opnemen.

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de Kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De Kantonrechter laat zich informeren door de bewindvoerder en doet vervolgens uitspraak. De onderbewindstelling eindigt ook als deze door ondercuratelestelling wordt vervangen en bij overlijden.

Beschermingsbewind kost natuurlijk geld maar vaak heeft u recht op bijstand. Als u niet beschikt over voldoende financiële draagkracht kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de sociale dienst van uw gemeente. Dit regelen wij voor u.

De kosten voor bewindvoering bepaalt de Kantonrechter ieder jaar opnieuw. Kijk hiervoor bij ‘Tarieven’.